Overzicht van alle diensten

Intervisie

Intervisie is een vorm van begeleiding waarbij collega’s elkaar ondersteunen en helpen hun functioneren te verbeteren. Als intervisor kan ik helpen bij het opzetten van een intervisiegroep, waarbij alle deelnemers methodisch leren hoe ze de andere verder kunnen helpen. Doel: De deelnemers leren over het werk en begeleiden elkaar daarin.

Middel: zoveel bijeenkomsten als de organisatie/deelnemers noodzakelijk achten.

Werkwijze: de deelnemers brengen beurtelings actuele werkervaringen in, onderling wordt hulp aangeboden met het omgaan van een situatie waarop men progressie wil, zodat het eigen functioneren kan verbeteren.

Vorm: een intervisiegroep heeft 3 tot 6 deelnemers, die allen op vrijwillige basis betrokken zijn bij de intervisie. Ze hebben een overeenkomstig beroep of functie, maar geen directe werk- of gezag relatie.

Supervisie

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor. Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. De supervisant leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft deze inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren. Supervisie vindt plaats in een serie van minimaal 10 bijeenkomsten van 1 tot 2,5 uur, individueel of in groepen van maximaal 4 supervisanten. De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn. Doel: de supervisant krijgt meer inzicht in zijn handelen en kan dit duurzaam verbeteren.Werkwijze: de supervisant bepaalt wat hij in de gesprekken aan de orde wil laten komen dmv leerdoelen. Hij schrijft steeds reflectieverslagen, die hij voor elke bijeenkomst inlevert.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die supervisanten kunnen aandragen zijn: het werken met cliënten, de omgang met collega’s, de eigen manier van leidinggeven of werken.

Groepssupervisie

Groepssupervisie is een manier van groeps coaching, het gaat om leren van elkaar, maar onder begeleiding van Emcéjé die het groepsproces begeleidt en resultaten garandeert. Groepssupervisie is een leermethode waarbij deelnemers leren om te leren van hun ervaringen. Kenmerkend voor groepssupervisie is de voortdurende en directe koppeling aan en reflectie op de werksituatie. Doel is verbinding tussen leren en werken, gericht op functioneren binnen een organisatie.

Het leermateriaal tijdens de supervisiebijeenkomsten wordt ingebracht door de deelnemers en bestaat uit hun werkervaringen, gekoppeld aan hun leerdoel(en). Daarbij bevordert supervisie het leervermogen en verder kan aandacht besteed worden aan het aspect oplossingsgericht lerend omgaan met problemen en vragen.

Tenslotte kan de groepssupervisie een opstap zijn voor intervisie (dus zonder extra begeleiding) of collegiale consultatie in een cultuur, waar “van en aan elkaar leren” een belangrijk uitgangspunt is.

Coaching

Door middel van een persoonlijke aanpak en maatwerk coach ik mensen bewust te worden van de eisen, die de organisatie aan hen stelt. Vervolgens worden deze aan eigen doelen en mogelijkheden gekoppeld. Een medewerker leert zien welk gedrag hij – vaak onbewust – oproept en reflecteert op dit gedrag. Samen met de coach wordt gesproken over het gewenste gedrag en welke stappen er te zetten zijn naar het beoogde doel. Er wordt regelmatig met de organisatie afgestemd, waardoor actuele organisatieontwikkelingen onderdeel uitmaken van het leerproces. Hierdoor kan de gecoachte toetsen wat de merkbare gedragsveranderingen zijn binnen de organisatie.

Resultaat:
Het resultaat van coaching is, dat medewerkers beter functioneren door hun talenten optimaal te erkennen en in te zetten.

Loopbaan coaching

Bij progressiegerichte loopbaan coaching coach ik bij het vinden van een andere manier van omgaan met je huidige werk of het vinden van nieuw werk. Mogelijkheden en wensen worden in kaart gebracht en de coaching richt zich op werk- en leer keuzes helder te krijgen. Twijfel je over de stappen die je moet nemen om meer plezier te vinden in je huidige werk? Bij de loopbaan coaching gaat het om: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?

Teamcoaching

Elke (jeugd)zorgorganisatie heeft baat bij teams die goed functioneren doordat de leden onderling goed samenwerken. Maar elke jeugdzorgorganisatie weet ook dat dit nog niet zo eenvoudig is.Door middel van Progressiegerichte (oplossingsgerichte) Team Coaching zorgt Emcéjé ervoor dat (jeugd)zorg teams ontwikkelen.

Onder elk team liggen veel lagen van onderlinge verhoudingen, manieren van organiseren, onbewuste opvattingen en verschillende drijfveren. Door deze lagen in de loop van de coaching op teamontwikkeling onder de loep te leggen, komt aan het licht hoe de leden van het team met elkaar bepaalde patronen in stand houden die (niet) effectief zijn.

De insteek van coaching op teamontwikkeling is om de competentieontwikkeling te vergroten, waardoor de samenwerking van het team onderling en de interactie tussen het gecoachte team en haar omgeving verbetert en ze de gewenste resultaat- en procesdoelstellingen kan realiseren. Team coaching is erop gericht om een team te ondersteunen bij het ontwikkelproces.

Bemiddeling

Een alternatieve manier om tot een oplossing van geschillen te komen is bemiddeling. Als onafhankelijke deskundige coachende bemiddelaar verleen ik hulp om partijen met de progressiegerichte methodiek tot elkaar te brengen (progressiegerichte conflictbemiddeling).

Praktijk Emcéjé is gespecialiseerd in (v)echtscheidingsproblematiek. Jarenlange ervaring in de hulpverlening en bij justitie met scheidingsproblematiek en conflictbemiddeling is omgezet in een aanbod deskundigheidsbevordering voor bemiddelaars in non profit organisaties. Uitgangspunt is de negatieve gevolgen die een scheiding kan hebben voor ouders en kinderen tot een minimum te beperken. Dit wordt bereikt doordeskundigheidsbevordering aan professionals.

Praktijk Emcéjé coacht en geeft deskundigheidsbevordering aan bemiddelaars in methodische intercollegiale consultatie groepen. Middels training en advies schoolt en ondersteunt Emcéjé professionals in de non profit organisatie die beroepsmatig met scheiding te maken hebben.

Gespreksleider Moreel Beraad

Het bespreken van casuïstiek waarbij de ethische dimensie centraal staat, is een goede manier om zowel aan de ethische sensitiviteit te werken, en daarmee ook de ethische vaardigheden te versterken. Onderzoek wijst bovendien uit dat het regelmatig bespreken van ethische kwesties het fenomeen van ‘morele stress’ voorkomt. Morele beraden verbeteren op die manier zowel de kwaliteit van handelen, en dragen tegelijktijdig bij aan gezonde werkomstandigheden voor medewerkers. Morele beraden worden gestructureerd door een gespreksmethode. Er ligt een groot accent op het leren reflecteren op ervaren dilemma’s en daar op zinvolle wijze met elkaar over te kunnen reflecteren. Professionals dienen morele keuzes te herkennen, erover te kunnen oordelen en, met hulp van onder andere hun beroepscode, afgewogen keuzes te maken. Deze dienst levert SKJ punten op bij reflectie.

Progressiegerichte Intervisie training

Oplossingsgerichte methoden

Progressiegerichte (oplossingsgerichte) Intervisie training
Vanuit professionaliteit met elkaar leren van eigentijdse uitdagingen in werksituaties, richting zelfsturing. Progressiegerichte (oplossingsgerichte) intervisie training kan hier goed bij helpen. Oplossingsgerichte intervisie methoden om professionals te leren reflecteren op hun eigen handelen aan de hand van door henzelf ingebrachte vraagstukken.Deze training wordt in company georganiseerd.

Praktijk Emcéjé verleent 10% korting aan LVSC-leden.

Meer informatie over deze training

Session Rating Scale

Standaard gebruik bij Praktijk Emcéjé

Praktijk Emcéjé werkt met de Session Rating Scale na elke coach/supervisiebijeenkomst.

De Session Rating Scale (SRS, www.scottdmiller.com), is een feedback instrument.De coachee/supervisant geeft aan het eind van elke bijeenkomst feedback door een kruisje te zetten op vier lijntjes van tien centimeter. Deze lijntjes staan voor de drie gebieden waarvan onderzoek heeft uitgewezen dat zij zorgen voor goede samenwerkingsrelaties bij verandering.

Het betreft:
1. Samenwerkingsrelatie;
2. Doel en onderwerpen;
3. Aanpak en/of werkwijze;
4. Totaal, het algemene oordeel over de sessie.

Gesprek%20Emceje

© 2024 Praktijk Emcéjé