Privacyverklaring

Inleiding
Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de regels voor een privacy statement aangescherpt. In dit privacy statement wordt gecommuniceerd waarom en op welke wijze er persoonsgegevens verwerkt worden.

Praktijk Emcéjé is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Contactgegevens
Marjo de Keijzer (Praktijk Emcéjé) is werkzaam als supervisor/(team)coach/intervisor/begeleidingskundige. Voor het kunnen uitvoeren van deze werkzaamheden en/of diensten beschikt Emcéjé over persoonsgegevens die via contract met een organisatie, lidmaatschap, diensten beschikbaar zijn gekomen. 

http://www.emceje.nl/index.html, Eb 3 3312 WC Dordrecht 06-51613307. M.C.J. (Marjo) de Keijzer is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Emcéjé. Zij is te bereiken via info@emceje.nl.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Praktijk Emcéjé verwerkt geen persoonsgegevens op de website omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. De persoonsgegevens die ik verwerk nadat er een contract is opgesteld betreffen Naam, Organisatie gegevens, NAW-gegevens, Emailadres, Telefoonnummer, Geslacht, Functie, Werkgever  In bijzonder: Reflectieverslagen

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Praktijk Emcéjé verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Voor het leggen van contacten ter ondersteuning van de dienstverlening
- Voor het sturen van facturen 
- Voor het sturen van (vak)inhoudelijk informatie en/of wetenswaardigheden
- Voor de werkzaamheden op het gebied van leerdoelen en reflectie.
- Voor bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
- Voor informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
- Emcéjé verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk Emcéjé neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Praktijk Emcéjé gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- Microsoft Office
- Microsoft Windows 10
- AVG Internet Security
- AVG VPN 
- De computer waarop gegevens staan is beveiligd.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Praktijk Emcéjé bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn: na afsluiten contract hou ik gegevens nog 3 maanden in bewaring. Het contract en de factuurgegevens hou ik in bewaring ivm de wettelijke verplichting van belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Emcéjé deelt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (verwerkingsovereenkomst).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Praktijk Emcéjé neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@emceje.nl. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Emcéjé. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@emceje.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Praktijk Emcéjé reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), tel: 0900-2001201,
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

© 2024 Praktijk Emcéjé